Announcement

Collapse
No announcement yet.

mars.exe - 3kb amazing graphic feast (terrain generation fly-through)

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Nathan Evans
  replied
  If any is concerned about the slightly larger 9kb one, i disassembled
  it and it's clean, just a load of GDI APIs and USER APIs for creating
  its window and responding to the mouse.  - Nath.

  Leave a comment:


 • Vladimir Shulakov
  replied
  Also
  You can use this code as:

  tasm /m2 mars.asm
  tlink /3 mars.obj

  for mars controls - keyboard (up,....

  ------------------

  Leave a comment:


 • Vladimir Shulakov
  replied
  Yes Wayne,
  I found Mars.exe (for Windows) 9kb ,09-22-1997
  Maybe you talk about mars.exe for DOS

  maybe this is mars 3kb: (asm code)

  ---------------------------------------------
  .model small
  .code
  .286p

  mars segment dword para public 'code'
  assume cs:mars , ds:mars_d

  begin_mars :


  mov ax,mars_d
  mov ds,ax
  mov cs:save_ds,ax
  mov es,ax

  cli
  mov ax,cs
  mov ss,ax
  mov sp, offset _stack
  sub sp,2
  sti

  cld
  ; ïîëó÷èòü çíà÷íèå òàéìåðà äëÿ çàïóñêà ãåíåðàòîðà ïîâåðõíîñòè
  xor ah,ah
  int 1Ah
  and dh,7Fh
  mov word ptr rand_1,dx
  ; ãðàôè÷åñêèé ðåæèì :
  mov ax,0013h
  int 10h
  xor ax,ax
  nop
  nop
  ; ïàëèòðà :
  mov ax,0FFFFh
  .386p
  sete byte ptr v_035B
  mov si,offset cs allette
  mov ax,cs
  mov ds,ax
  .286p
  cli
  mov dx,03C8h
  xor al,al
  out dx,al
  inc dx
  mov cx,288
  rep outsb
  sti
  mov ax,cs:save_ds
  mov ds,ax
  ; ïðîðèñîâàòü ëåéáàê ïî òî÷êàì :
  .386p
  mov fs,v_033D
  mov fs:byte ptr [0F9FFh],60h
  mov fs:byte ptr [0F9FEh],60h
  mov fs:byte ptr [0F9FDh],60h
  mov fs:byte ptr [0F8BDh],60h
  mov fs:byte ptr [0F77Dh],60h
  mov fs:byte ptr [0F77Eh],60h
  mov fs:byte ptr [0F77Fh],60h
  mov fs:byte ptr [0F77Bh],60h
  mov fs:byte ptr [0F77Ah],60h
  mov fs:byte ptr [0F779h],60h
  mov fs:byte ptr [0F8BAh],60h
  mov fs:byte ptr [0F9FAh],60h
  mov fs:byte ptr [0F9F9h],60h
  mov fs:byte ptr [0F777h],60h
  mov fs:byte ptr [0F776h],60h
  mov fs:byte ptr [0F775h],60h
  mov fs:byte ptr [0F8B6h],60h
  mov fs:byte ptr [0F9F6h],60h

  ; ïðîèìèòèðîâàòü ñòðóêòóðó äàííûõ :
  mov ax,ds
  add ax,0cfbh
  mov ground_data_seg_1,ax
  add ax,01000h
  mov ground_data_seg_2,ax
  add ax,01000h
  mov sky_data_seg,ax

  ; ïîñòàâèòü îáðàáîò÷èê êëàâèàòóðû :
  call set_09

  ; ãåíåðàöèÿ íåáà :
  call sub_00F3
  ; ãåíåðàöèÿ çåìëè :
  call sub_0153
  ;jmp end_mars
  .286p
  mov byte ptr v_035F,00h
  mov word ptr v_0351,03E8h
  mov word ptr v_0353,03E8h

  ; ãåíåðàöèÿ òàáëèöû ñìåùåíèé äëÿ óïðàâëåíÿ îòêðûòûì öèêëîì
  ; â ïðîãðàììå ïðîðèñîâêè çåìëè
  mov bx, offset cs:start_offset
  xor di,di
  mov cx,200
  loop_make_offset :
  mov jmp_table[di],bx
  add di,2
  add bx,6
  loop loop_make_offset

  ; êàäðîâûé öèêë :
  frame_loop :
  ; óïðàâëåíèå è êîððåêòèðîêà âûñîòû :
  call sub_0408
  ; ïðîðèñîâêà íåáà :
  call sub_0459
  ; ïðîðèñîâêà çåìëè :
  call sub_0A1F

  ; âûâîä êàäðà íà ýêðàí
  mov si,07AAh
  mov es,word ptr v_033D
  mov di,0020h
  mov bl,0C8h
  string_loop :
  mov cx,0040h
  .386p
  rep movsd
  .286p
  add di,0040h
  dec bl
  jne string_loop
  mov es,word ptr cs:save_ds ; 0345
  cmp byte ptr v_035F,00h
  je frame_loop

  ; âûõîä
  end_mars :
  call reset_09
  mov ax,0003h
  int 10h
  mov ax,4C00h
  int 21h
  ; ..........................


  sub_00f3 proc near

  mov es,sky_data_seg
  xor di,di
  .386p
  mov eax,0FFFFFFFFh
  mov cx,4000h
  rep stosd
  .286p
  mov ax,00ABh
  mul word ptr rand_1
  add ax,2BCDh
  adc dx,0000h
  div word ptr rand_2
  mov rand_1,dx
  mov si,dx
  mov es:byte ptr [0000h],00h
  mov es:byte ptr [0080h],0FEh
  mov es:byte ptr [8000h],0FEh
  mov es:byte ptr [8080h],00h
  ;call pause
  push 0000h
  push 0100h
  call sub_0219
  add sp,0004h
  ;call pause
  xor di,di
  label_0141 :
  mov al,es:[di]
  shr al,03h
  add al,40h
  stosb
  or di,di
  jne label_0141
  mov es,cs:save_ds
  ret
  sub_00f3 endp

  ; ..........................


  sub_0219 proc near

  mov bp,sp
  mov bx,[bp+04h]
  mov cx,[bp+02h]
  shr cx,1
  mov dl,es:[bx]
  add bl,cl
  mov di,bx
  add bl,cl
  cmp es:byte ptr [di],0FFh
  jne label_0276
  xor dh,dh
  add dl,es:[bx]
  adc dh,00h
  shr dx,1
  mov ch,dl
  mov ax,00ABh
  mul si
  add ax,2BCDh
  adc dx,0000h
  div word ptr rand_2
  mov si,dx
  sub dx,67C2h
  mov al,cl
  xor ah,ah
  imul dx
  mov al,ah
  mov ah,dl
  sar ax,05h
  cbw
  add al,ch
  adc ah,00h
  js label_0271
  cmp ax,00FEh
  jbe label_0273
  mov al,0FEh
  jmp label_0273
  label_0271 :
  xor al,al
  label_0273 :
  mov es:[di],al
  label_0276 :
  mov dl,es:[bx]
  add bh,cl
  mov di,bx
  add bh,cl
  cmp es:byte ptr [di],0FFh
  jne label_02C9
  xor dh,dh
  add dl,es:[bx]
  adc dh,00h
  shr dx,1
  mov ch,dl
  mov ax,00ABh
  mul si
  add ax,2BCDh
  adc dx,0000h
  div word ptr rand_2
  mov si,dx
  sub dx,67C2h
  mov al,cl
  xor ah,ah
  imul dx
  mov al,ah
  mov ah,dl
  sar ax,05h
  cbw
  add al,ch
  adc ah,00h
  js label_02C4
  cmp ax,00FEh
  jbe label_02C6
  mov al,0FEh
  jmp label_02C6
  label_02c4 :
  xor al,al
  label_02c6 :
  mov es:[di],al
  label_02c9 :
  mov dl,es:[bx]
  sub bl,cl
  mov di,bx
  sub bl,cl
  cmp es:byte ptr [di],0FFh
  jne label_031C
  xor dh,dh
  add dl,es:[bx]
  adc dh,00h
  shr dx,1
  mov ch,dl
  mov ax,00ABh
  mul si
  add ax,2BCDh
  adc dx,0000h
  div word ptr rand_2
  mov si,dx
  sub dx,67C2h
  mov al,cl
  xor ah,ah
  imul dx
  mov al,ah
  mov ah,dl
  sar ax,05h
  cbw
  add al,ch
  adc ah,00h
  js label_0317
  cmp ax,00FEh
  jbe label_0319
  mov al,0FEh
  jmp label_0319
  label_0317 :
  xor al,al
  label_0319 :
  mov es:[di],al
  label_031c :
  mov dl,es:[bx]
  sub bh,cl
  mov di,bx
  sub bh,cl
  cmp es:byte ptr [di],0FFh
  jne label_036F
  xor dh,dh
  add dl,es:[bx]
  adc dh,00h
  shr dx,1
  mov ch,dl
  mov ax,00ABh
  mul si
  add ax,2BCDh
  adc dx,0000h
  div word ptr rand_2
  mov si,dx
  sub dx,67C2h
  mov al,cl
  xor ah,ah
  imul dx
  mov al,ah
  mov ah,dl
  sar ax,05h
  cbw
  add al,ch
  adc ah,00h
  js label_036A
  cmp ax,00FEh
  jbe label_036C
  mov al,0FEh
  jmp label_036C
  label_036a :
  xor al,al
  label_036c :
  mov es:[di],al
  label_036f :
  mov dl,es:[bx]
  xor dh,dh
  add bl,cl
  add bl,cl
  add dl,es:[bx]
  adc dh,00h
  add bh,cl
  add bh,cl
  add dl,es:[bx]
  adc dh,00h
  sub bl,cl
  sub bl,cl
  add dl,es:[bx]
  adc dh,00h
  shr dx,02h
  mov ch,dl
  mov ax,00ABh
  mul si
  add ax,2BCDh
  adc dx,0000h
  div word ptr rand_2
  mov si,dx
  sub dx,67C2h
  mov al,cl
  xor ah,ah
  imul dx
  mov al,ah
  mov ah,dl
  sar ax,05h
  cbw
  add al,ch
  adc ah,00h
  js label_03CA
  cmp ax,00FEh
  jbe label_03CC
  mov al,0FEh
  jmp label_03CC
  label_03ca :
  xor al,al
  label_03cc :
  add bl,cl
  sub bh,cl
  mov es:[bx],al
  cmp cl,01h
  je label_0407
  xor ch,ch
  sub bl,cl
  sub bh,cl
  push bx
  push cx
  call sub_0219
  mov bp,sp
  mov cl,[bp]
  add [bp+02h],cl
  call sub_0219
  mov bp,sp
  mov cl,[bp]
  add [bp+03h],cl
  call sub_0219
  mov bp,sp
  mov cl,[bp]
  sub [bp+02h],cl
  call sub_0219
  add sp,0004h
  label_0407 :
  ret
  sub_0219 endp

  ; ..........................


  sub_0153 proc near

  mov es,ground_data_seg_1
  .386p
  mov fs,ground_data_seg_2
  xor di,di
  mov eax,0FFFFFFFFh
  mov cx,4000h
  rep stosd
  .286p
  mov ax,00ABh
  mul word ptr rand_1
  add ax,2BCDh
  adc dx,0000h
  div word ptr rand_2
  mov rand_1,dx
  mov si,dx
  mov es:byte ptr [0000h],80h
  push 0000h
  push 0100h
  call sub_0219
  add sp,0004h
  xor si,si
  mov di,v_034f
  shl di,04h
  label_019a :
  mov bx,v_032f
  mov al,es:[bx+si]
  xor ah,ah
  mov bx,v_0331
  add al,es:[bx+si]
  adc ah,00h
  mov bx,v_0333
  add al,es:[bx+si]
  adc ah,00h
  mov bx,v_0335
  add al,es:[bx+si]
  adc ah,00h
  shr ax,02h
  mov es:[si],al
  inc si
  jne label_019A
  xor si,si
  label_01cc :
  mov al,es:[si]
  xor ah,ah
  sub al,es:[si+03h]
  sbb ah,00h
  add ax,0020h
  jns label_01DF
  xor ax,ax
  label_01df :
  cmp ax,003Fh
  jbe label_01E7
  mov ax,003Fh
  label_01e7 :
  .386p
  mov fs:[si],al
  .286p
  inc si
  jne label_01CC
  xor si,si
  label_01ef :
  mov al,es:[si]
  xor ah,ah
  add al,es:[si+01h]
  adc ah,00h
  add al,es:[si+0100h]
  adc ah,00h
  add al,es:[si+0101h]
  adc ah,00h
  shr ax,02h
  mov es:[si],al
  inc si
  jne label_01EF
  mov es,cs:save_ds
  ret
  sub_0153 endp


  ; ..........................

  sub_0459 proc near

  mov di,07AAh
  .386p
  mov ecx,00000063h
  xor eax,eax
  .286p
  mov ax,v_0359
  neg ax
  shr ax,03h
  add ax,4000h
  .386p
  shl eax,0Dh
  mov v_0360,eax
  xor eax,eax
  mov ax,v_0355
  shl eax,09h
  mov dword ptr v_0364,eax
  xor eax,eax
  mov ax,v_0357
  shl eax,09h
  mov dword ptr v_0368,eax
  push ds
  mov gs,cs:save_ds ; 0345
  mov ds,sky_data_seg ; 034b
  label_049d :
  mov eax,gs:v_0360
  xor edx,edx
  div ecx
  mov esi,dword ptr gs:v_0364
  mov ebp,dword ptr gs:v_0368
  sub esi,eax
  add ebp,eax
  shr eax,07h
  mov bx,si
  shr esi,10h
  and si,00FFh
  shr ebp,08h
  and bp,0FF00h
  or si,bp
  mov ebp,eax
  shr ebp,10h
  dec bp
  .286p
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp

  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp

  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp

  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp

  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp

  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb
  add bx,ax
  adc si,bp
  movsb

  .386p
  dec cl
  jne label_049D
  pop ds
  mov eax,50505050h
  mov cx,0040h
  rep stosd
  mov si,v_0359
  shr si,1h
  add si,000Ah
  mov bx,0004h
  label_09f5 :
  mov ax,si
  xor dx,dx
  div bx
  shr ax,07h
  cmp ax,003Fh
  jbe label_0A05
  mov al,3Fh
  label_0a05 :
  mov ah,al
  mov dl,al
  shl eax,10h
  mov al,dl
  mov ah,al
  mov cx,0040h
  rep stosd
  inc bl
  cmp bl,2Ch
  jne label_09F5
  ret
  sub_0459 endp

  ;.............................

  sub_0a1f proc near
  .386p
  mov fs,ground_data_seg_1
  mov gs,ground_data_seg_2
  mov eax,07D007D00h
  mov di,03AAh
  mov cx,0080h
  rep stosd
  xor eax,eax
  mov di,05AAh
  mov cx,0080h
  rep stosd
  .286p
  mov word ptr v_03A0,0078h
  label_0a48 :
  mov si,v_03A0
  mov si,word ptr table_2[si]
  shl si,04h
  mov ax,v_0357
  and ax,000Fh
  xor al,0Fh
  add si,ax
  mov ax,v_0359
  xor dx,dx
  div si
  add ax,0064h
  mov v_03A2,ax
  .386p
  xor eax,eax
  mov ax,si
  shl eax,06h
  mov dword ptr v_03A6,eax
  cmp word ptr v_03A0,0002h
  jne label_0A8C
  mov word ptr v_03A2,7D00h
  mov word ptr v_03A4,0000h
  jmp label_0A96
  .286p
  label_0a8c :
  xor ax,ax
  mov dx,0001h
  div si
  mov v_03A4,ax
  label_0a96 :
  .386p
  xor ecx,ecx
  .286p
  mov cx,v_0355
  .386p
  shl ecx,0Ch
  mov eax,dword ptr v_03A6
  shl eax,07h
  sub ecx,eax
  mov dx,v_0357
  shl dx,04h
  mov ebx,ecx
  shr ebx,10h
  .286p
  mov bh,dh
  mov ax,si
  shr ax,04h
  add bh,al
  shr cx,1h
  mov si,01FEh
  mov word ptr v_0364,07AAh
  label_0ace :
  shl cx,1h
  add cx,word ptr v_03A6
  adc bl,v_03A8
  shr cx,1h
  .386p
  mov al,fs:[bx+01h]
  xor ah,ah
  sub al,fs:[bx]
  sbb ah,00h
  imul cx
  shrd ax,dx,07h
  add ah,fs:[bx]
  .286p
  mul word ptr v_03A4
  mov di,v_03A2
  sub di,dx
  jns label_0AFE
  mov di,0FFFFh
  label_0afe :
  cmp di,00C8h
  jl label_0B07
  mov di,00C7h
  label_0b07 :
  mov bp, [si+03AAh]
  mov [si+03AAh], di
  sub bp,di
  .386p
  jns label_101A
  .286p
  shl di,08h
  add di,v_0364
  .386p
  mov al,gs:[bx+01]
  sub al,gs:[bx]
  imul ch
  shl ax,1
  add ah,gs:[bx]
  mov dx,ax
  xchg [si+05AAh], ax
  push ax
  sub ax,dx
  cwd
  idiv bp
  pop dx
  shl bp,1
  jmp jmp_table[bp+0190h]

  start_offset label byte

  mov [di+3900h],dh
  add dx,ax
  mov [di+3A00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+3B00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+3C00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+3D00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+3E00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+3F00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+4000h],dh
  add dx,ax
  mov [di+4100h],dh
  add dx,ax
  mov [di+4200h],dh
  add dx,ax
  mov [di+4300h],dh
  add dx,ax
  mov [di+4400h],dh
  add dx,ax
  mov [di+4500h],dh
  add dx,ax
  mov [di+4600h],dh
  add dx,ax
  mov [di+4700h],dh
  add dx,ax
  mov [di+4800h],dh
  add dx,ax
  mov [di+4900h],dh
  add dx,ax
  mov [di+4A00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+4B00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+4C00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+4D00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+4E00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+4F00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+5000h],dh
  add dx,ax
  mov [di+5100h],dh
  add dx,ax
  mov [di+5200h],dh
  add dx,ax
  mov [di+5300h],dh
  add dx,ax
  mov [di+5400h],dh
  add dx,ax
  mov [di+5500h],dh
  add dx,ax
  mov [di+5600h],dh
  add dx,ax
  mov [di+5700h],dh
  add dx,ax
  mov [di+5800h],dh
  add dx,ax
  mov [di+5900h],dh
  add dx,ax
  mov [di+5A00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+5B00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+5C00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+5D00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+5E00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+5F00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+6000h],dh
  add dx,ax
  mov [di+6100h],dh
  add dx,ax
  mov [di+6200h],dh
  add dx,ax
  mov [di+6300h],dh
  add dx,ax
  mov [di+6400h],dh
  add dx,ax
  mov [di+6500h],dh
  add dx,ax
  mov [di+6600h],dh
  add dx,ax
  mov [di+6700h],dh
  add dx,ax
  mov [di+6800h],dh
  add dx,ax
  mov [di+6900h],dh
  add dx,ax
  mov [di+6A00h],dh ; 50
  add dx,ax
  mov [di+6B00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+6C00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+6D00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+6E00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+6F00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+7000h],dh
  add dx,ax
  mov [di+7100h],dh
  add dx,ax
  mov [di+7200h],dh
  add dx,ax
  mov [di+7300h],dh
  add dx,ax
  mov [di+7400h],dh
  add dx,ax
  mov [di+7500h],dh
  add dx,ax
  mov [di+7600h],dh
  add dx,ax
  mov [di+7700h],dh
  add dx,ax
  mov [di+7800h],dh
  add dx,ax
  mov [di+7900h],dh
  add dx,ax
  mov [di+7A00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+7B00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+7C00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+7D00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+7E00h],dh
  add dx,ax
  mov [di+7F00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-8000h],dh
  add dx,ax
  mov [di-7F00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-7E00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-7D00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-7C00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-7B00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-7A00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-7900h],dh
  add dx,ax
  mov [di-7800h],dh
  add dx,ax
  mov [di-7700h],dh
  add dx,ax
  mov [di-7600h],dh
  add dx,ax
  mov [di-7500h],dh
  add dx,ax
  mov [di-7400h],dh
  add dx,ax
  mov [di-7300h],dh
  add dx,ax
  mov [di-7200h],dh
  add dx,ax
  mov [di-7100h],dh
  add dx,ax
  mov [di-7000h],dh
  add dx,ax
  mov [di-6F00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-6E00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-6D00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-6C00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-6B00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-6A00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-6900h],dh
  add dx,ax
  mov [di-6800h],dh
  add dx,ax
  mov [di-6700h],dh
  add dx,ax
  mov [di-6600h],dh
  add dx,ax
  mov [di-6500h],dh
  add dx,ax
  mov [di-6400h],dh ; 100
  add dx,ax
  mov [di-6300h],dh
  add dx,ax
  mov [di-6200h],dh
  add dx,ax
  mov [di-6100h],dh
  add dx,ax
  mov [di-6000h],dh
  add dx,ax
  mov [di-5F00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-5E00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-5D00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-5C00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-5B00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-5A00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-5900h],dh
  add dx,ax
  mov [di-5800h],dh
  add dx,ax
  mov [di-5700h],dh
  add dx,ax
  mov [di-5600h],dh
  add dx,ax
  mov [di-5500h],dh
  add dx,ax
  mov [di-5400h],dh
  add dx,ax
  mov [di-5300h],dh
  add dx,ax
  mov [di-5200h],dh
  add dx,ax
  mov [di-5100h],dh
  add dx,ax
  mov [di-5000h],dh
  add dx,ax
  mov [di-4F00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-4E00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-4D00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-4C00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-4B00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-4A00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-4900h],dh
  add dx,ax
  mov [di-4800h],dh
  add dx,ax
  mov [di-4700h],dh
  add dx,ax
  mov [di-4600h],dh
  add dx,ax
  mov [di-4500h],dh
  add dx,ax
  mov [di-4400h],dh
  add dx,ax
  mov [di-4300h],dh
  add dx,ax
  mov [di-4200h],dh
  add dx,ax
  mov [di-4100h],dh
  add dx,ax
  mov [di-4000h],dh
  add dx,ax
  mov [di-3F00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-3E00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-3D00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-3C00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-3B00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-3A00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-3900h],dh
  add dx,ax
  mov [di-3800h],dh
  add dx,ax
  mov [di-3700h],dh
  add dx,ax
  mov [di-3600h],dh
  add dx,ax
  mov [di-3500h],dh
  add dx,ax
  mov [di-3400h],dh
  add dx,ax
  mov [di-3300h],dh
  add dx,ax
  mov [di-3200h],dh
  add dx,ax
  mov [di-3100h],dh
  add dx,ax
  mov [di-3000h],dh
  add dx,ax
  mov [di-2F00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-2E00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-2D00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-2C00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-2B00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-2A00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-2900h],dh
  add dx,ax
  mov [di-2800h],dh
  add dx,ax
  mov [di-2700h],dh
  add dx,ax
  mov [di-2600h],dh
  add dx,ax
  mov [di-2500h],dh
  add dx,ax
  mov [di-2400h],dh
  add dx,ax
  mov [di-2300h],dh
  add dx,ax
  mov [di-2200h],dh
  add dx,ax
  mov [di-2100h],dh
  add dx,ax
  mov [di-2000h],dh
  add dx,ax
  mov [di-1F00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-1E00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-1D00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-1C00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-1B00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-1A00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-1900h],dh
  add dx,ax
  mov [di-1800h],dh
  add dx,ax
  mov [di-1700h],dh
  add dx,ax
  mov [di-1600h],dh
  add dx,ax
  mov [di-1500h],dh
  add dx,ax
  mov [di-1400h],dh
  add dx,ax
  mov [di-1300h],dh
  add dx,ax
  mov [di-1200h],dh
  add dx,ax
  mov [di-1100h],dh
  add dx,ax
  mov [di-1000h],dh
  add dx,ax
  mov [di-0F00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-0E00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-0D00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-0C00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-0B00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-0A00h],dh
  add dx,ax
  mov [di-0900h],dh
  add dx,ax
  mov [di-0800h],dh
  add dx,ax
  mov [di-0700h],dh
  add dx,ax
  mov [di-0600h],dh
  add dx,ax
  mov [di-0500h],dh
  add dx,ax
  mov [di-0400h],dh
  add dx,ax
  mov [di-0300h],dh
  add dx,ax
  mov [di-0200h],dh
  add dx,ax
  mov [di-0100h],dh
  add dx,ax
  mov [di],dh


  inc word ptr v_0364
  sub si,0002h
  jns label_0ACE
  sub word ptr v_03A0,0002h
  mov si,v_03A0
  mov si,word ptr table_2[si]
  test si,0003h
  jne label_1010
  shr si,02h
  cmp si,000Fh
  ja label_1010
  label_1010 :
  cmp word ptr v_03A0,0000h
  jne label_0A48
  ret
  label_101a :
  .386p
  mov al,gs:[bx+01h]
  sub al,gs:[bx]
  imul ch
  shl ax,1
  add ah,gs:[bx]
  .286p
  mov [si+05AAh],ax
  inc word ptr v_0364
  sub si,0002h
  .386p
  jns label_0ACE
  .286p
  sub word ptr v_03A0,0002h
  mov si,v_03A0
  mov si,word ptr table_2[si]
  test si,0003h
  jne label_1052
  shr si,02h
  cmp si,000Fh
  ja label_1052
  .386p
  label_1052 :
  cmp word ptr v_03A0,0000
  jne label_0A48
  .286
  ret
  sub_0a1f endp

  ;.............................


  sub_0408 proc near
  xor cx,cx
  xor dx,dx
  xor ax,ax
  ; cmp byte ptr v_035B,00h
  ; je label_0423
  ; nop
  ; nop
  ; nop
  ; nop
  ; nop
  ; nop
  ; nop
  ; nop

  mov ax,1
  call chk_09
  cmp al,0
  je chk_up
  mov byte ptr v_035F,01h
  chk_up :
  mov ax,72
  call chk_09
  cmp al,0
  je chk_right
  mov dx,0FFEFh
  chk_right :
  mov ax,75
  call chk_09
  cmp al,0
  je chk_left
  mov cx,0FFEFh
  chk_left :
  mov ax,77
  call chk_09
  cmp al,0
  je chk_down
  mov cx,20
  chk_down :
  mov ax,80
  call chk_09
  cmp al,0
  je chk_pgup
  mov dx,20
  chk_pgup :
  mov ax,73
  call chk_09
  cmp al,0
  je chk_pgdn
  add byte ptr d_hight,3
  jmp chk_hight
  chk_pgdn :
  mov ax,81
  call chk_09
  cmp al,0
  je cont
  sub byte ptr d_hight,3
  chk_hight :
  cmp byte ptr d_hight,21h
  jae chk_hight_2
  mov byte ptr d_hight,21h
  chk_hight_2 :
  cmp byte ptr d_hight,200
  jbe cont
  mov byte ptr d_hight,200

  cont :

  add v_0351,cx
  sub v_0353,dx
  mov cx,v_0351
  mov dx,v_0353
  mov v_0355,cx
  mov v_0357,dx
  call sub_105C
  ; add ah,19h
  ; mov ax,9000h
  ; int 3
  add ah,d_hight
  jnb label_0446
  mov ax,0FFFFh
  label_0446 :
  mov v_0359,ax

  ; mov ah,01h
  ; int 16h
  ; je label_0458
  ; mov byte ptr v_035F,01h
  ; xor ah,ah
  ; int 16h


  label_0458 :
  ret
  sub_0408 endp


  ;.............................
  ; îïðåäåëåíèå òåêóùåé âûñîòû çåìíîé ïîâåðõíîñòè
  sub_105c proc near
  .386p
  mov fs,ground_data_seg_1
  ror cx,04h
  ror dx,04h
  mov bl,cl
  mov bh,dl
  shr cx,0Ch
  shr dx,0Ch
  inc bl
  mov al,fs:[bx]
  xor ah,ah
  dec bl
  sub al,fs:[bx]
  sbb ah,00h
  push dx
  imul cx
  mov dl,fs:[bx]
  xor dh,dh
  shl dx,04h
  add ax,dx
  pop dx
  mov si,ax
  inc bh
  inc bl
  mov al,fs:[bx]
  xor ah,ah
  dec bl
  sub al,fs:[bx]
  sbb ah,00h
  push dx
  imul cx
  mov dl,fs:[bx]
  xor dh,dh
  shl dx,04h
  add ax,dx
  pop dx
  mov di,ax
  mov ax,di
  sub ax,si
  imul dx
  shl si,04h
  add ax,si
  ret
  sub_105c endp
  ;.............................

  pause proc near
  push ax
  xor ax,ax
  int 16h
  pop ax
  ret
  pause endp
  ;...........................
  .286p

  set_09 proc near
  mov ax,3509h
  int 21h
  mov ax,es
  mov seg_k,ax
  mov off_k,bx
  mov ax,cs
  mov ds,ax
  mov dx, offset cs:ch9
  mov ax, 2509h
  int 21h
  mov ds,cs:save_ds
  ret
  set_09 endp
  ;........................................
  reset_09 proc near
  mov dx,off_k
  mov ax,seg_k
  mov ds,ax
  mov ax,2509h
  int 21h
  mov ds,cs:save_ds
  ret
  reset_09 endp
  ;......................................

  chk_09 proc near
  push si
  mov si,ax
  mov al,byte ptr key_tab[si]
  pop si
  ret
  chk_09 endp

  ;.....................................

  ch9 label dword
  push ds
  push ax
  push bx
  push si
  mov ds,cs:save_ds
  ; interupt 09h handler :
  in al,60h
  mov bh,al
  and al,7fh ; clear release bit
  xor ah,ah
  mov si,ax
  test bh,80h ; check release bit
  jz press
  mov byte ptr key_tab[si],0
  jmp ret_ch9
  press :
  mov byte ptr key_tab[si],1
  ret_ch9 :
  in al,61h
  mov ah,al
  or al,80h
  out 61h,al
  xchg ah,al
  out 61h,al
  mov al,20h
  out 20h,al
  pop si
  pop bx
  pop ax
  pop ds
  iret
  ;........................................

  save_ds dw ? ; 0345

  pallette :
  db 00h, 00h, 00h, 01h, 00h, 00h, 02h, 00h
  db 00h, 03h, 00h, 00h, 03h, 01h, 00h, 04h
  db 00h, 00h, 05h, 00h, 00h, 06h, 00h, 00h
  db 07h, 00h, 00h, 08h, 00h, 00h, 09h, 00h
  db 00h, 0Ah, 00h, 00h, 0Bh, 00h, 00h, 0Ch
  db 00h, 00h, 0Dh, 00h, 00h, 0Eh, 00h, 00h
  db 0Fh, 00h, 00h, 10h, 00h, 00h, 11h, 00h
  db 00h, 12h, 00h, 00h, 13h, 00h, 00h, 14h
  db 00h, 00h, 15h, 00h, 00h, 16h, 00h, 00h
  db 17h, 00h, 00h, 18h, 00h, 00h, 19h, 00h
  db 00h, 1Ah, 00h, 00h, 1Bh, 00h, 00h, 1Ch
  db 00h, 00h, 1Dh, 01h, 00h, 1Eh, 02h, 00h
  db 1Fh, 03h, 00h, 20h, 04h, 00h, 21h, 05h
  db 00h, 22h, 06h, 00h, 23h, 07h, 01h, 24h
  db 08h, 02h, 25h, 09h, 03h, 26h, 0Ah, 04h
  db 27h, 0Bh, 05h, 28h, 0Ch, 06h, 29h, 0Dh
  db 07h, 2Ah, 0Eh, 08h, 2Bh, 0Fh, 09h, 2Ch
  db 10h, 0Ah, 2Dh, 11h, 0Bh, 2Eh, 12h, 0Ch
  db 2Fh, 13h, 0Dh, 30h, 14h, 0Eh, 31h, 15h
  db 0Fh, 32h, 16h, 10h, 33h, 17h, 11h, 34h
  db 18h, 12h, 35h, 19h, 13h, 36h, 1Ah, 14h
  db 37h, 1Bh, 15h, 38h, 1Ch, 16h, 39h, 1Dh
  db 17h, 3Ah, 1Eh, 18h, 3Bh, 1Fh, 19h, 3Ch
  db 20h, 1Ah, 3Dh, 21h, 1Bh, 3Eh, 22h, 1Ch
  db 32h, 0Ah, 0Ah, 32h, 0Bh, 0Bh, 32h, 0Ch
  db 0Ch, 32h, 0Dh, 0Dh, 32h, 0Eh, 0Eh, 32h
  db 0Fh, 0Fh, 32h, 10h, 10h, 32h, 11h, 11h
  db 32h, 12h, 12h, 32h, 13h, 13h, 32h, 14h
  db 14h, 32h, 15h, 15h, 32h, 16h, 16h, 32h
  db 17h, 17h, 32h, 18h, 18h, 32h, 19h, 19h
  db 32h, 1Ah, 1Ah, 32h, 1Bh, 1Bh, 32h, 1Ch
  db 1Ch, 32h, 1Dh, 1Dh, 32h, 1Eh, 1Eh, 32h
  db 1Fh, 1Fh, 32h, 20h, 20h, 32h, 21h, 21h
  db 32h, 22h, 22h, 32h, 23h, 23h, 32h, 24h
  db 24h, 32h, 25h, 25h, 32h, 26h, 26h, 32h
  db 27h, 27h, 32h, 28h, 28h, 32h, 29h, 29h

  ; ...........................
  BEG_STACK :
  dw 100 dup( 0 )
  _stack :
  dw 9

  mars ends
  ;...........................

  mars_d segment word para public 'data'

  d_hight db 32h

  v_032f dw 0

  v_0331 dw 4
  v_0333 dw 0202h
  v_0335 dw 0feffh

  v_033d dw 0a000h ; screen_seg

  ground_data_seg_1 dw ? ; 0347
  ground_data_seg_2 dw ? ; 0349
  sky_data_seg dw ? ; 034b
  rand_2 dw 0cf85h ; 034d
  v_034f dw 1

  v_0351 dw ?
  v_0353 dw ?
  v_0355 dw 03e8h
  v_0357 dw 03f9h
  v_0359 dw 0ffffh

  v_035b dw ?
  rand_1 dw ? ; 035d
  v_035f db ?

  v_0360 dd ?
  v_0364 dw ?
  dw ?

  v_0368 dd ?

  v_03a0 dw ?
  v_03a2 dw ?
  v_03a4 dw ?
  v_03a6 dw ?
  v_03a8 db ?

  ;............................

  jmp_table dw 200 dup (0)
  dw ?
  dw ?
  dw ?
  ;...........................
  key db 0
  seg_k dw ?
  off_k dw ?
  ;..........................
  table_2 label byte
  dw 00h, 01h, 02h, 03h
  dw 04h, 05h, 06h, 07h
  dw 08h, 09h, 0Ah, 0Bh
  dw 0Ch, 0Dh, 0Eh, 0Fh
  dw 10h, 11h, 12h, 13h
  dw 14h, 15h, 16h, 17h
  dw 18h, 19h, 1Ah, 1Bh
  dw 1Ch, 1Dh, 1Eh, 1Fh
  dw 20h, 21h, 22h, 23h
  dw 24h, 25h, 26h, 27h
  dw 28h, 2Ah, 2Ch, 2Eh
  dw 30h, 32h, 34h, 36h
  dw 38h, 3Ah, 3Ch, 40h
  dw 44h, 48h, 4Ch, 50h
  dw 54h, 58h, 5Ch, 60h
  dw 64h, 00h, 00h, 00h

  key_tab label byte
  dw 256 dup( 0 )

  mars_d ends

  end begin_mars  ------------------

  Leave a comment:


 • Wayne Diamond
  replied
  Vladimir, 9kb??? The one ive got (the actual exe) is 3121 bytes ...
  11/11/96 02:36p 3,121 mars.exe

  Do a search for mars.exe at www.google.com and look for different variants, you must have a different one to mine but mine is dated (internal datestamp) November 1996

  Best regards,
  Wayne, your #1 gfx demo fan!


  ------------------

  Leave a comment:


 • Vladimir Shulakov
  replied
  Yes,Wayne
  this is good work (I think good ASM work).

  normal size mars.zip 3.701 bytes
  normal size mars.exe 9.380 bytes

  PBDLL analog can be 16 - 22 kb ...
  ------------------

  Leave a comment:


 • Wayne Diamond
  replied
  Lance, if he can squeeze all of that out of 3kb, then he's probably got a virus, half a dozen trojans, a family of worms and a polymorphic engine built in as well


  ------------------

  Leave a comment:


 • Lance Edmonds
  replied
  Wow! 3kb... I hope there was no room for any virus code in there...  ------------------
  Lance
  PowerBASIC Support
  mailto:[email protected][email protected]</A>

  Leave a comment:


 • Nathan Evans
  replied
  That's a fine piece of work

  -Nath.

  Leave a comment:


 • Ian Cairns
  replied
  It is available from:

  http://home.global.co.za/~skorsman/dnload/dnload.htm

  regards,

  ------------------
  [email protected]

  Leave a comment:


 • mars.exe - 3kb amazing graphic feast (terrain generation fly-through)

  I first saw this in 1996 and unlike most software developed then I'm still just as impressed today as I was with it back then, some of you have probably already seen it.
  The program is mars.exe and it's a ridiculous 3.04kb. How a program so small can produce such stunning visuals is beyond me, but its an absolute gem
  You can download it from http://www.geocities.com/TelevisionC.../6662/mars.zip , approximate download time - 2 seconds.
  Move your mouse when the program is loaded to 'fly' through the martian terrain, and when you fly just remember that all of that has been done somehow in 3.04kb. Vladimir will appreciate this one
  Admins, sorry for the off-topic post, please feel free to delete this thread at any time but this was a little gem I wanted to share, if only for a brief post

  Enjoy the rest of the week,
  Wayne


  ------------------
Working...
X